یه ساعت بیشتر شیفت ندادی که عاشقی یادت بره...

ﺟﻤﻌﻪ 30 ﺷهرﯾﻮر 1397، ﺳﺎﻋﺖ اومد ﻋﻘﺐ...


وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺷﺪ؛ ﻣﺠﺪد ﺍون رو ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺑﺮﮔﺮدوندند...


ﺑﯿﭽﺎره ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ مجبور شد یک ساعت بیشتر رو ﺑﺮﺟﮏ واسته و ﭘﺴﺖ ﺑﺪه...!


بیچاره پلیس و آتش نشان و دکتر و پرستاری که یک ساعت بیشتر شیفت بودند

و البته اضافه کاری هم نگرفتند...


ﺷﺐِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ساعت، ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﺒﻮدین...

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﺪین؛ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎدتون ﺑﺮه...


امسال ﺷﺐ خیلی سختی بود ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ های ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ...

ﺳﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ های ﺑﺎﻧﮑﯽ...


ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ همه ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ هاﯾﯽ ﮐﻪ

ﺳﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ مجبور شدن تا صبح ﺑﯿﺪﺍر ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها...


البته ﺗﻮﺍن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ، ﺍوﻧﺠﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ، ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ تا دو ساعت، ﮐﻞ ﭘﺮدﺍﺧﺖ ﻭ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺸﻮر،

ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ها ﻣﺘﻮﻗﻒ شد...


ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮف ﻧﺪﺍرن!!!


ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﯿﻦ ﺍﻣسال وقتی ﺳﺎﻋﺘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه شد

و ﯾﮏ ﮔﭗ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮن ﺑﻪ ﻭﺟﻮد اومد،

چقدر تونستیم دﻧﯿﺎ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﯾﻢ؟!


دوستان متخصص در همه امور،

جوری از ساعت و ثانیه و استفاده بهینه از روز و شب دم میزنند 

که انگار ما چین یا آلمان یا زبونم لال آمریکا هستیم که

تولید و شغل و صادرات و نظم اقتصاد جهان همه به دوش کشور ماست

و یک ثانیه اینطرف یا آنطرف ما رو از میلیاردها سود و تولید و صادرات

دور میکنه...


یکی نیست بهشون بگه که

تغییر ساعت توی خود اروپا و آمریکا هم سودی نداشته؛

چه برسه به مملکت ورشکسته اقتصادی و غیره و ذالک...


البته کارهای مفیدی توی این ساعت تو کشور انجام شد؛

مثل خوردن چای...


اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل