کمپین " مخالفان قانون تغییر ساعت رسمی ایران "

ﺟﻤﻌﻪ 30 ﺷهرﯾﻮر 1397، ﺳﺎﻋﺖ اومد ﻋﻘﺐ...


وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺷﺪ؛ ﻣﺠﺪد ﺍون رو ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺑﺮﮔﺮدوندند...


ﺑﯿﭽﺎره ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ مجبور شد یک ساعت بیشتر رو ﺑﺮﺟﮏ واسته و ﭘﺴﺖ ﺑﺪه...!


بیچاره پلیس و آتش نشان و دکتر و پرستاری که یک ساعت بیشتر شیفت بودند

و البته اضافه کاری هم نگرفتند...


ﺷﺐِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ساعت، ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﺒﻮدین...

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﺪین؛ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎدتون ﺑﺮه...


امسال ﺷﺐ خیلی سختی بود ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ های ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ...

ﺳﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ های ﺑﺎﻧﮑﯽ...


ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ همه ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ هاﯾﯽ ﮐﻪ

ﺳﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ مجبور شدن تا صبح ﺑﯿﺪﺍر ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها...


البته ﺗﻮﺍن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ، ﺍوﻧﺠﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ، ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ تا دو ساعت، ﮐﻞ ﭘﺮدﺍﺧﺖ ﻭ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺸﻮر،

ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ها ﻣﺘﻮﻗﻒ شد...


ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮف ﻧﺪﺍرن!!!


ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﯿﻦ ﺍﻣسال وقتی ﺳﺎﻋﺘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه شد

و ﯾﮏ ﮔﭗ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮن ﺑﻪ ﻭﺟﻮد اومد،

چقدر تونستیم دﻧﯿﺎ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﯾﻢ؟!


دوستان متخصص در همه امور،

جوری از ساعت و ثانیه و استفاده بهینه از روز و شب دم میزنند 

که انگار ما چین یا آلمان یا زبونم لال آمریکا هستیم که

تولید و شغل و صادرات و نظم اقتصاد جهان همه به دوش کشور ماست

و یک ثانیه اینطرف یا آنطرف ما رو از میلیاردها سود و تولید و صادرات

دور میکنه...


یکی نیست بهشون بگه که

تغییر ساعت توی خود اروپا و آمریکا هم سودی نداشته؛

چه برسه به مملکت ورشکسته اقتصادی و غیره و ذالک...


البته کارهای مفیدی توی این ساعت تو کشور انجام شد؛

مثل خوردن چای...


مشخصات

خب بر می گردیم به این سوال مهم تو ذهن مردم دنیا....

" از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم... "


تفکر برگ از اومانیسم که غالب مردم جهان بهش قلبا اعتقاد و اعتماد دارن،

برای شما پاسخ های ظاهرا جالبی داره!

اما این پاسخ ها مردم دنیا رو به کجا رسوند؟!!!!


از کجا آمدم؟

یک اتفاق کاملا تصادفی (!)

انفجاری مهیب، نیستی را به هستی تبدیل کرد!

میلیاردها سال بعد باز هم بر حسب تصادف (!) تمام شرایط لازم 

برای حیات بر روی یک کره شکل گرفت!!


آب توسط شهاب سنگ ها که خود از انفجاری عظیم در مکانی به اسم "هیچ"

به وجود آمده، به صورت کاملا تصادفی به زمین رسیده و اقیانوس ها را تشکیل داده...


و پدر بزرگ های ما انسان ها، میمون هایی بودند که از ماهی ها تکامل یافتند

و ماهی ها نیز از اقیانوس ها بدون هیچ دلیل خاصی به خشکی ها خزیدند

و تبدیل به جانداران دیگر شدند...


جالب است بدانید که تنها با شباهت 70% ژنوم انسان به میمون

به این اکتشاف رسیدند که انسان چیزی نیست جز فرزند خودخواه شانپانزه!

و جالب تر اینکه ژنوم انسان شباهتی 60% با ژنوم موز دارد!!


باورتون میشه؟؟

مهمترین سوال های بشر هنوز در حد تئوری هستند!


اما اکثر مردم جهان، این را باور دارند که میمون هایی سرگردان هستند

بر روی یک سیاره کوچک در گوشه ای پرت از کهکشان راه شیری...


شما چطور...؟!

خود را آفریده خدا می دانید یا...؟!


بشر تکامل یافته از تک سلولی، برده تلقین است...


هر چه از کودکی به او تلقین کرده اند را باور کرده

و دانشمندان برای او حکم خدا را دارند...


او خود را یک ذره ناچیز و پوچ می داند...


او یک فلج ذهنی است و قدرت تفکر از خود را ندارد و حتی

به خود اجازه فکر کردن خلاف تلقین هایی که به او شده را نمی دهد...


او توسط علم دروغین (ساینیسیسم) کور شده است...


او بسیار افسرده است؛ گر چه ممکن است بروز ندهد...

اما او یک برده ذهنی است...


شاید خیلی ها با من مخالف باشند؛

اما این حقیقت است... کمی فکر کنید...


اما بشر آفریده شده توسط خدا...

او هوشمندانه طراحی شده...

او شخصی والا مقام است و یک انسان عالی...

و از نظر او کسی از دیگری برتر نیست و همه با هم برابرند...


او میداند که با دلیل خاصی در این جهان قدم نهاده...

او می داند که هر چه انجام دهد؛ عواقب آن را می بیند...


او می داند که نتیجه تکامل تک سلولی ها نیست...

و همچنین می داند که خاص است...! 

در واقع همه ما خاص هستیم!


انسان یک موجود خاص و والامقام است که اگر بخواهد،

می تواند به درجات بالایی از آگاهی دست یابد...


او با هم نوعان خود و البته با هر چیز دیگر با احترام رفتار می کند...


او می داند که جنگ ها استبدادی و تحمیلی هستند...

و این، ابزار قدرت های حاکم برای حفظ خود و مبارزه با حقیقت است...


او می داند که هر چه از کودکی توسط جبهه مخالف حقیقت آموخته، یک دروغ است

و همچنین می داند تفکری که دارد، توسط تلقین از کودکی به او داده شده

و حقیقت چیز دیگری است... 


روح و وجود او هیچ ترسی از چیزی ندارد و

او همواره در طول زندگی خود به دنبال حقیقت است... 


او لازم ندارد که کسی به او بگوید به خدا باور داشته باشد یا نه و

لازم ندارد کسی به او بگوید چکار کند؛ زیرا او خودش به خدا اعتقاد دارد 

و می داند که حقیقت چیست...


او می داند که برای اعمال خود مسئول است و

جهانی غیر از جهانی که در آن زندگی می کند، برای محاکمه وجود دارد...


حال انتخاب با شماست...

از کجا آمده اید...؟!

از نسل حضرت آدم هستید یا شانپانزه...؟!

دین یا داروین...؟!


مشخصات

تا حالا به زندگیتون دقیق فکر کردید؟

دنبال چه چیزی می دوید؟!

قراره به چه چیزی برسید؟!


حس می کنید کون پر شده از گناه...

بی عدالتی... حق خوری... اختلاس...رشوه... پارتی بازی و ....


دنیا چه طور؟!

ظلم... جنگ... غارت... بی عدالتی... 

سوء تغذیه... بیماری... ماده گرایی و ...


دوست دارم چند دقیقه از جسم و متعلقات و فکرهای روزمره زندگیتون 

بالاتر برید و یک نگاه بزرگ تر به گذشته، حال و آینده نه خودتون،

بلکه کل بشر بندازید...


به نظر شما این تغییرات تساعدی در 50 ساله اخیر چه دلیلی داره؟!

پیشرفت تکنولوژی؟

جدا افتادن آدما از اصل و از یکدیگر؟

وجود انسان های طمع کار در راس حکومت ها؟!    


همه این ها درسته؛ اما خودمون چی؟!   

راحت دروغ می گیم...

راحت کلاه سر دیگران میذاریم...

پول صادقانه یا لقمه حلال اهمیتی نداره... 

راحت غیبت می کنیم...

همش درگیریم...

هیچ وقت خوشحال و راضی نیستیم...

و همیشه دیگران رو مقصر می دونیم...!!


یادتون باشه، مسئول وضع امروز تک تک ماییم!


دلیل این ها چیه؟!

شاید بزرگترین سوال بشر رو فراموش کردیم...


" از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر... "


نمی خوام براتون موعظه کنم اما خوب فکر کنید...

شاید جذابیت این حرفا از هزاران هزار پستی که توی فضای مجازی 

و یا جاهای دیگه می بینید، کمتر باشه؛ اما مهمه!


اول باید توضیح بدم که تفکر غالب یعنی چی...

تفکر غالب یعنی یک فکر و تئوری که بیشترین طرفدار رو در مورد 

یک مساله عمومی در بین مردم جهان داره...


این فکر می تونه راجع به موجودیت خدا، زندگی پس از مرگ و...

یا هر چیز دیگه ای باشه...


این تفکر غالب قدرت عجیبی داره رو سرنوشت آدمای دنیا...!!

و این تفکر غالب مردم جهان هست که آینده بشریت رو رقم می زنه

و حتی تو زندگی روزمره ما اثر داره... 


یعنی تفکر تک تک ما در طول زمان...!!


خوب سوال؟!

ما چه کاری ازمون ساخته است؟!


بیدار شدن و ایمان پیدا کردن دوباره...

سبک فکری خود و سبک زندگی خود را تغییر دهید...

و از همه مهم تر، از فکر کردن به خدا نترسید...!


فکر به وجود خدا و رفتن راه سعادت

و تغییر نگاه به اهداف و مقاصدتان از زندگی،

شما را از دنیا عقب نمی اندازد؛

بلکه بر روی تفکر غالب جهان تاثیر می گذارد!


خود ما مسئول هستیم...

باور ندارید؟! از تاریخ بپرسید....


مشخصات

فایده‌ ساعت ‌غروب کوک این‌ است‌ که‌ انسان‌ از وقت‌ خود استفاده‌ می‌کند

و ساعات‌ کار را طبق‌ حال‌ خود در آرامش‌ و خوب سپری می‌نماید و 

انسان‌ می‌داند چقدر از روز باقی‌ مانده‌ است‌ و وظیفه‌ای‌ را که‌ امروز به عهده‌ دارد

چگونه‌ ترتیب‌ دهد که تا غروب‌ آفتاب‌ پایان‌ یابد...


زیرا که اگر در صبح‌، چشم‌ به‌ ساعت‌ بیندازد و ببیند مثلاً ساعت ‌11 است‌؛

یعنی ‌13 ساعت‌ به‌ غروب‌ مانده‌ است‌...


و یا اگر در عصر ببیند ساعت ‌11 است‌؛ 

یعنی‌ یک‌ ساعت‌ به‌ غروب‌ مانده‌ است...


در این‌ صورت‌ به‌ آسانی‌ مردم‌ مقدار روز خود را می‌یابند

و می‌دانند چقدر از روزشان‌ باقی مانده‌‌...


به خلاف‌ شب‌ که‌ دانستن‌ مقدار بقیه آن‌ لازم‌ نیست‌،

زیرا شب‌ برای خوابیدن‌ و استراحت‌ کردن‌ است‌

و در شب‌ انسان‌ باید بداند چقدر از شب‌ گذشته‌ است‌؟

و چقدر خوابیده‌ و آرامش‌ نموده‌ است‌؟


در روز باید بدانیم که چقدر از روز مانده‌ است؛

نه‌ اینکه چقدر از روز گذشته‌ است‌؛ آن‌ به چه درد ما می‌خورد؟


و نیز در شب‌ آنچه‌ برای‌ ما مفید است‌ که‌ چقدر گذشته‌ است‌؟

و ما به قدر کافی‌ استراحت‌ و خواب‌ نموده‌ایم‌ یا نه‌؟


امّا ساعت‌ ظهر کوک‌، مبدأ را اوّل‌ روز و یا اوّل‌ شب‌ قرار نمی‌دهد...


در ساعت ظهر کوک، ساعت‌ 12 یعنی‌ نیمه‌ شب‌ تقریبی‌

و ساعت‌ 1 بامداد یعنی‌ یک‌ ساعت‌ از نیمه‌ شب‌ تقریبی گذشته‌...


این‌ هیچ‌ فایده‌ ای ندارد؛ بلکه‌ ضررهای‌ آن‌ بسیار است‌...


اوّلا مقدار شب‌ و یا مقدار روز را معیّن‌ نمی کند؛

ثانیا شب‌ را از اوّل‌ نمی‌شمرد، بلکه‌

نیمی‌ از شب‌ را از روز قبل‌ و نیمی از آن‌ را از روز بعد می‌شمرد...


ساعت‌ 1 بامداد که‌ هنوز صبح‌ نشده‌ و‌ شاید ۵‌ ساعت‌ به‌ طلوع آفتاب‌ مانده‌‌؛

ولی آن را از ساعات‌ بامداد می‌شمارند...


مردم‌ در کار خود حیران‌ و سرگردان‌ می شوند...


یک‌ مبدا‌ به‌ آنها داده‌ شده‌؛

نیمه‌ شب...‌ آن هم نیمه شب تقریبی...


مبدئیّت‌ این‌ مبدأ به چه‌ درد آنها می‌خورد؟

نه‌ با آن‌ کار خود را می‌توانند مشخّص‌ کنند؛ نه‌ استراحت‌ خود را...


ساعات‌ کار ادارات، مدرسه و دانشگاه و... بر این‌ اساس باطل‌ تنظیم‌ می شود...


مردم‌ باید ساعت‌ 8 دنبال‌ کار بروند،

در زمستان ها ساعت‌ 8 قدری از آفتاب‌ می‌گذرد؛

ولی در تابستان ها، چهار ساعت‌ از آفتاب‌ می‌رود...


در این‌ صورت‌ مردم، چهار ساعت‌ تمام‌ در اعتدال‌ هوا در منزل‌ بیکار آرمیده‌

و هنگام‌ گرما و هوای خفقان‌ آمیز باید به‌ حرکت‌ درآیند...


نیمه شب‌ را ابتدای‌ زمان‌ قرار دادن‌، 

فقط‌ برای‌ کارخانه‌داری‌ است که‌ کارگر خود را چون‌ آلات‌ و ابزار کار شمرده‌...


نه‌ خوابی... نه‌ راحتی... نه‌ روزی‌... نه‌ روشنایی‌...

نه‌ بهداشتی و نه حقی برای او قائل نیست...


و اینگونه بشر را متحیّر و سرگردان‌ آلت‌ مقاصد مادّی‌ و بهره‌بردار خود قرار داده اند...


مردم‌ تا قریب‌ ساعت‌ 8 صبح می خوابند و 

از فیوضات‌ بین‌ الطّلوعین‌ محروم‌ و از سحرخیزی‌ بی بهره‌ می مانند...


و طبعاً کسی که‌ ساعت‌ 8 دنبال‌ کار برود،

باید تا ساعت‌ 4 بعدازظهر کار کند...


و اوّل‌ شب‌ خود را به‌ مطالعه‌ و بیداری‌ و تفریح و رسیدگی‌ به امور بگذراند

و تا قریب‌ نیمه شب‌ بیدار خواهد بود...


آغاز خوابش‌ در ساعات آخر شب‌ بوده‌ و...


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ساعت‌ ,چقدر ,این‌ ,ساعت ,است‌ ,مردم‌ ,چهار ساعت‌ ,گذشته‌ است‌؟و ,این‌ صورت‌ ,غروب‌ مانده‌ ,مانده‌ است‌
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خداوند شب را برای استراحت و روز را برای کار و تلاش آفرید...


چرا ما از روشنایی روز، بهینه استفاده نکینم؟


به جای یک ساعت عقب و جلو کردن ساعت،

ساعت‌ ایران‌ را طبق‌ موازین‌ اسلامی تنظیم‌ کنیم تا

مردم‌ بتوانند از عمر خود استفاده سرشار بنمایند...


ساعت‌ فعلی‌ ایران‌ ظهر کوک‌ است‌ و 

ما‌ بر اساس‌ مبدا نیمه شب‌ و ظهر اُمور خود را تنظیم‌ می ‌نماییم؛

بنابراین‌ نه‌ مقدار شب‌ ما معلوم‌ است؛‌ نه‌ مقدار روز...


شب‌ که‌ تاریک‌ است‌ برای‌ استراحت‌ و ست‌ است‌؛

و روز که‌ روشن‌ است‌ برای‌ بیداری و فعالیت‌ و حرکت‌...


بیداری و فعالیت‌ در شب‌ مضر است‌

و خواب‌ و آرامش‌ در روز نیز ضرر دارد؛ 

بنابراین‌ اسلام‌ که‌ احکامش‌ بر اساس‌ فطرت‌ است،‌

احکامش‌ را روی‌ ساعات‌ شب‌ برای‌ استراحت‌ و عبادت‌ در تاریکی‌ و

روی‌ ساعت‌ روز برای دنبال‌ کار رفتن‌ و در تکاپوی‌ معاش‌ بودن‌ در روشنی‌

قرار داده‌...


باید ساعت‌ را غروب‌ کوک‌ نمود؛

یعنی  در وقت‌ غروب‌ آفتاب‌، آن را سر ساعت‌ 12 قرار داد

و عقربه‌های‌ آن را روی هم‌ نهاد...


بنابراین‌ هر ساعتی که‌ بگذرد، می دانیم‌ چقدر از شب‌ ما سپری‌ شده‌ است‌...


ساعت‌ ۳، یعنی‌ سه ساعت‌ پس از غروب آفتاب؛ یعنی ۳ ساعت از شب‌ گذشته‌...


طبق ساعت غروب کوک، باید ۲ ساعت پس از غروب آفتاب بخوابیم و

هنگام طلوع فجر (اذان صبح) که ۹ ساعت از شب گذشته است، بیدار شویم...

یعنی درست ۷ ساعت خواب در شب...


در بین الطلوعین‌، بیدار هستیم و مشغول‌ نماز و عبادت‌

و یا قرائت‌ قرآن‌ و یا مطالعه‌ و رسیدگی‌ و تنظیم‌ امور منزل‌

و با طلوع خورشید و در ساعت‌ اول‌ طلوع‌ آفتاب‌ دنبال‌ کار می ‌رویم...


چه‌ تاجر و چه‌ صنعتکار و چه‌ پزشک‌ و چه‌ محصّل‌ و چه‌ زارع‌ و دامدار...


در آن‌ وقت‌ مساعد و هوای‌ خنک و لطیف‌ حتّی‌ در تابستان‌

به‌ راحتی‌ ساعاتی را در حدود شش‌ تا هفت ساعت‌ کار می ‌کنیم و

وقتی که‌ آفتاب‌ به‌ وقت‌ ضُحی رسید و گرم‌ شد و فعالیت‌ مشکل‌ است‌،

دست‌ بر می ‌داریم...


اتمام کار دقیقا برابر است با اذان ظهر...


از این بهتر نمی شود...

با توجه به هوای بسیار خوب و خنک در صبح ها

از زمان و خنکای صبح میشه استفاده حداکثری کرد و

در اوج گرما کار رو تعطیل کنیم...


هفت هشت ساعت خواب با کیفیت در شب...

بیدار شدن همزمان با نماز صبح و خواندن نماز اول وقت...

رفتن به سر کار همزمان با طلوع خورشید...

شش هفت ساعت کار در بهترین ساعات صبح...

پایان کار در هنگام اذان ظهر و شروع  گرم شده هوا...

خواندن نماز اول وقت در ظهر و خواب قیلوله پس از نماز...

خوردن ناهار و استراحت پس از آن...

عصر، ادامه کار در صورت لزوم و یا

رسیدگی به امور خود و خانواده، تفریح، خرید روزانه و...

خوردن شام، خواندن نماز مغرب و عشا و خواب در ساعات اولیه غروب آفتاب...


به نظر من اصلا ساعت رو باید بذاریم کنار

و با ساعت خداوند (خورشید) کار کنیم...


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ساعت ,ساعت‌ ,نماز ,غروب ,است‌ ,اذان ,خواندن نماز ,ساعت خداوند ,طلوع خورشید ,ساعت خواب ,غروب آفتاب
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

از "برتراند راسل" پرسیدند:

چرا یک آدم متعصب می ترسد که نسبت به باورهایش شک کند و راهش را اصلاح کند؟


"برتراند راسل" جواب می دهد:

چون همیشه با خودش فکر می کند چه جور می توانم به تاول های کف پایم بگویم،

تمام مسیری را که آمده ام؛ اشتباه بوده است...


این یک مصیبت بزرگ است که اکثر آدم های امروزی گرفتارش هستند:

"ترس از تغییر"


برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!

با او مجادله نکن!

او جبهه می گیرد...

و کسی‌ که جبهه گرفت، دیگر فکر آموختن نیست...

بلکه فکر پیروزی‌ست...


تغییر دست خود شخص است؛ نه دیگران...

بگذار او خودش کنجکاو شود و عقایدش را نقد کند...

تنها به او دو کلمه بیاموز: «شک کن»


این آغاز تغییر است...


من خود دور از تعصب به هر چیز می نگرم...

شما هم دور از تعصب به هر چیز نگاه کنید...


هر نظریه قابل نقد و اشکال هست...

کافیست درباره اش فکر کنی و تقلید نکنی...


جرأت کن و متفاوت باش...


بیایید کمی فکر کنیم...

تغییر عقیده جرم نیست...

فقط کافیه بهش فکر کنی...

دلیل بیاری برای خودت...

بدون تعصب به حقیقت نگاه کنی...


اگه عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست بیاورید؛

کسی نمی تواند به آنها توهین کند...


اگر کسی چیزی برخلاف عقایدتان بگوید؛

عصبانی نمی شوید...

یا می خندید و یا به فکر فرو می روید...


و اینو همیشه یادت باشه که

" هر چه یک فرد، به حرفی که می‌زند درک کمتری داشته باشد؛ 

متعصبانه‌تر از آن دفاع می‌کند... "

((راسل اکاف))


مشخصات

با این که می دانم درکش برایتان سخت است؛

ولی خوب است بدانید که در یک دنیایی زندگی می کنیم

که همه چیز آن کنترل شده است...

تاریخ دنیا نوشته شده است...

مردم هیچ اختیاری در انتخاب ندارند...

آنان بردگانند؛ مانند گذشته ها...

هنوز هم ماجرای بردگی وجود دارد...

و دولت های کنترل شده...


هیچ اجباری در پذیرفتن حقیقت نیست...

انتخاب با شماست...


اینجا ایران.... مرز انتخاب....

آیا وقت آن نرسیده است بیشتر فکر کنید؟؟؟؟

■ بله

□ خیر


دولت ها و سیاستمداران، مردم را به هر بهانه فریب می دهند

تا سرمایه های خود را حفظ کنند...


مردم، بازیچه دست دولت ها هستند...

هر چه آنها بخواهند، می خورند...

هر چه آنها بخواهند، می پوشند...

حتی دولت ها تعیین می کنند که مردم چگونه فکر کنند...


طرز فکرتان را عوض کنید...

آنها می خواهند به شما دروغ هایی را بگویند تا شما را بازی بدهند...


از شما خواهشمندیم که چشمان خود را باز کنید و حقایق را ببینید...


مشخصات

● چرا تغییر ساعت رو در ایران اجرا می کنید؟

چون همه دنیا اونو اجرا میکنن...


محض اطلاع دوستان...

68 درصد کشورهای جهان که 80 درصد جمعیت جهان رو دارن، 

ساعت خود را تغییر نمی دهند...


اکثر کشورهای آسیایی، اکثر کشورهای آفریقایی و اکثر کشورهای آمریکای لاتین،

دغدغه تغییر ساعت رسمی را ندارند...


● حالا اون 34 درصد، چرا تغییر ساعت رو اجرا میکنن؟

به خاطر صرفه جویی در مصرف انرژی...


محض اطلاع دوستان...

در همان کشورهای غربی، تمامی راهکارهای افزایش تولید انرژی، 

بهره وری و کاهش مصرف آن اجرا شده و می شود...


در واقع تغییر ساعت، آخرین راه برای کاهش مصرف انرژی است...


اما چرا در کشور ما، اول به سراغ تغییر ساعت ایم...


چرا پیمان پاریس را زودتر از بقیه کشورها امضا کردیم و چرا بیشتر از بقیه اجرا می کنیم...


همان پیمانی که ترامپ از آن خارج شد و اروپا کج دار و مریض، آن را اجرا می کند؛

اما ما نیروگاه های حرارتی خود را روز به روز کاهش می دهیم...


چرا از انرژی های بادی و زمین گرمایی و سایر انرژی های پاک

برای تولید برق استفاده نمی کنیم...


برادر من، توی کشور آفتاب، مشکل تأمین برق داری؟؟؟!!!

پس استفاده از انرژی خورشیدی برای چیه؟!


از برق هسته ای هم که حرف نزنیم بهتره... :(

[مرگ بر منافق... مرگ بر سازشکار...]


چقدر روی فرهنگ مردم کار شده برای صرفه جویی و اسراف نکردن...؟!


چرا قیمت انرژی رو آزاد نمیکنن؟!


برنامه شون برای بهره وری و اصلاح الگوی مصرف چیه؟!


کدام وسیله کم مصرف یا کدام طرح صرفه جویی در کشور

مورد حمایت دولتی قرار گ است؟


چرا چراغ های خیابان ها و بزرگراه ها و جاده ها از شب تا صبح روشنه؟!

در بعضی مواقع در روز هم روشن...


چرا چراغ های بانک ها، ادارات و... تا صبح روشنه؟!


نکته جالب تر اینکه، تغییر ساعت باعث کاهش مصرف انرژی نمیشه... :((


تمامی تحقیقات انجام گ در این مورد میگه که

تغییر ساعت، تاثیری روی مصرف انرژی نداره یا تاثیرش بسیار ناچیزه...


برای همین پارلمان اروپا و بسیاری از کشورها،

میخوان تغییر ساعت فصلی رو برای همیشه به تاریخ بسپارند...


مثل روسیه، چین، هند، برزیل، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی

که سال هاست با تغییر ساعت خداحافظی کرده اند...


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تغییر ,انرژی ,مصرف ,ساعت ,کشورهای ,کاهش ,تغییر ساعت ,مصرف انرژی ,کاهش مصرف ,اکثر کشورهای ,صرفه جویی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
ساعت ۷ صبحه؛ نه ۶ صبح...
چرا؟
چون دولت گفته...
بیدار شو براشون پول تولید کن!

ساعت نه ۶ صبح؛ که ۷ صبحه!!!
نه ۵ صبح؛ که ۶ صبحه!!!
چون ما میگیم!!!
ببخشید شما!!!؟
ما نمایندگان شما هستیم!
ولی به ازای هر ۱ ساعت کار شما، ۱۰۰ برابر شما پول میگیریم...

دوست داری تا ساعت ۷ صبح استراحت کنی؟
البته تو باید ۶ صبح بیدار شی؛ نه ۷ صبح!!!
چرا؟
مگه قراره چی بشه؟!
بیدار نشم براشون کار کنم، چی میشه؟

باید قبول کنی که کنترل ساعت، دست تو نیست!!!
اگه اینو قبول کنی؛ قبولاندن اینکه
خیلی اختیارات دیگر زندگیت هم دستت نیست؛ راحت تره...

ما مردمی هستیم
که مثل برده برای ساعت ها کار می کنیم،
و ساعات استراحتمون، زیرکانه یده و اختلاس شده...!

باور کنید که اگه شک و اعتراض برانگیز نمیشد،
اگه جا داشتند؛ بیشتر از ۱ ساعت عقب و جلو میکردن!

این حق من و شماست
که بدونیم کی داره مارو فریب میده؟
هیپنوتیزم میکنه؟
نذارید دوستان!

دوستان عزیز
اگه فکر می کنین که داریم
گوشه ای از حرف دل شما رو میگیم؛
لطفا کمکمون کنین که
صدامون؟ صداتون! شنیده بشه...

مشخصات

خداوند تبارک و تعالی شبانه روز را ۲۴ ساعت قرار داد...

و ساعات طلوع گردشی و غروب گردشی...

و دور و نزدیک شدن های محوری آفتاب و مهتاب و شب و روز...

هفته ها، ماه ها، فصول و سال ها...

همه این ها، یک وحی الهی است؛ نه یک قرارداد انسانی...!!!


شما شاید بخواهید و بتوانید که عقربه های ساعت رومیزی خود را عقب و جلو کنید؛

ولی حق دست بردن در جیب زمانی مردم را ندارید...!

حق ندارید که برای طمع بیشتر، ساعات رو عقب و جلو کنید...


طرح تغییر ساعات فصلی از طرف دولت مردان، کارفرمایان ، سرمایه داران،

طبقه مرفهین و از ما بهتران (!) به کارمندان و کارگران و... تحمیل می‌شود؛

آن هم برای کار کشیدن بیشتر از مردم...


دست بردن در چرخش طبیعی شب و روز مردم،

خلاف خلقت انسان و طبیعت و به طبع مغایر با خواست خداوند بوده و

هرگز در تعالیم الهی ابلاغی به فرشتگان، پیامبران و امامان معصوم نیامده است...


دستکاری در زندگی روزانه مردم به منظور بهره کشیدن از آنها و دوشیدن زمان مردم که

مقرر شده برای خود و خانواده اختصاص داده شود؛ آن هم به بهانه‌های مسخره ای

چون بهره وری، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی!!!؟ انرژی و... در اصل

سیاستی برای استثمار ملل مختلف توسط رژیم های سرمایه داری است...


شما یک ساعت زودتر از کنار خانواده و استراحت و وقت آزاد خود کنده شده و

یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شده و کار می کنید...


در حالی که همواره توسط شعبده باز بزرگ، به شما القا می‌کنند که

ساعت نه ۶ صبح، بلکه ۷ صبح است!!!؟ 


این هیپنوتیزم جمعی توسط شعبده باز بزرگ، یک بار دیگر موقع عقب کشیدن ساعت

به شما تلقین می کند که ساعت نه ۱۷ واقعی بلکه ١۶ القایی است!


یعنی یک ساعت دیرتر خروج از محل کار

و یک ساعت دیرتر رسیدن به منزلگاه و یک ساعت دیرتر...


زمان موهبتی الهی است؛ آن را دست کاری نکنید...


وقت منو ازم نگیرید؛ حتی برای یک ساعت!!!

من با خورشید طلوع می کنم...


لحظه لحظه زندگی من، استراحتم، خوابم، آسایشم، رفاهم، آینده ام، همه چیزم،

فدای کار کم مزد شده است...


لطفا دست از دوشیدن زمان من بردارید؛

من کار کردن را بهتر از شما در این دنیای یکبار مصرف بلد هستم... 


من مخالف تغییر ساعات مردم هستم...


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ساعت ,مردم ,ساعات ,دیرتر ,زمان ,کشیدن ,ساعت دیرتر ,توسط شعبده ,ساعت زودتر ,تغییر ساعات ,الهی است؛
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بسمه تعالی...

من مخالف سیاست تغییر ساعت هستم...

چون...

مقرر شده که زمان اسیر انسان باشد، نه انسان اسیر زمان...

من برده کسی نیستم...

من ماشین تولید پول برای ثروتمندان نیستم...

بزرگترین حق من، یعنی وقت منو ازم نگیرید...

حتی برای یک ثانیه...

زمان، موهبتی الهی است...

آن را دست کاری نکنید...

دست از تغییر ساعت بیولوژیکی آدم ها بردارید...مشخصات

1 _ کلیپ های افشاگری حکیم دکتر روازاده

" درباره مضرات تغییر ساعت و جلو و عقب کشیدن زمان

برای بدن انسان، خواب و ساعت بیولوژیک بدن "

((حتما حتما ببینید...))

https://www.aparat.com2 _ مقاله درج شده تحت عنوان

" تغییر ساعت و اثرات آن بر سلامتی مردم و اقتصاد کشور "

http://ravazadeh.com3 _ دانشمندان فنلاندی دریافتند:

" تغییر ساعت فصلی، خطر بروز سکته را افزایش می دهد "

https://www.mehrnews.com/news4 _ کلیپ گزارش پخش شده از صدا و سیما

خبر ساعت ۲۲ روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ شبکه سه

مبنی بر اینکه " تغییر ساعت، خطر بروز سکته را افزایش می دهد "

https://feedia.ir5 _ تحقیقات محققان دانشگاه کلرادوی آمریکا نشان می‌دهد:

" تغییر ساعت برای سلامتی مضر است... "

https://www.isna.irابطال قانون تغییر ساعت رسمی؛ ضرورت تأمین سلامتی مردم...

با تغییر ساعت، زمان خواب و غذا را تغییر ندهید...


خسارت افسردگی وارد شده به جامعه ناشی از یکسان سازی فصل ها

به مراتب از هزینه انرژی صرفه جویی شده بیشتر است!


شوک ناشی از تغییر ناگهانی ساعت می تواند

معادل jetlag ناشی از مسافرت در عرض یک قاچ جغرافیایی

به 80 میلیون نفر آسیب وارد کند...


ساعت متابولیکی بدن به هم میخوره...

خواب شبانه فرد کم میشه که

شدیدا در رفتار و کردار فرد تاثیر گذاره...

واقعا کار بیخودیه...


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تغییر ,ساعت ,سلامتی ,https ,ناشی ,ساعت، ,تغییر ساعت ,تغییر ساعت، ,برای سلامتی ,بروز سکته ,سلامتی مردم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

((برتراند راسل)):

عقیده، میتونه عقیده من باشه...

اما حقیقت، نمیتونه حقیقت من باشه...

حقیقت، متعلق به هیچکس نیست...

برای همین همیشه سر عقیده می جنگند...

نه بر سر حقیقت...!


" عقیده دارم تغییر ساعت خوب است؛

پس هستم...!! "


عقیده، بر پایه یک پیش فرض هایی (در این مورد پیش فرض غلط) 

پی ریزی و بنا نهاده می شود

و بعد از آن است که دیگر هیچ حرفی نمیتوان زد؛

چون دیگر عقیده است

و اگر حرفی زده شود؛ گفته می شود که

نظر و عقیده هر کسی برای خودش محترم است...!


چون بحث سر حقیقت نیست؛

به قول راسل، جنگ! سر عقیده است...


وقتی عقیده، یک نسل عوض کرد

و این عقیده، اصطلاحا در یک نسل ریشه دواند؛

دیگر به یک اصل و عقیده تغییر ناپذیر تبدیل می شود

و دیگر کسی نمی تواند حرفی بزند

و اساس و پایه و ریشه این عقیده را بررسی کند؛

چون در این صورت به دشمنی یا توهم توطئه

و یا انواع و اقسام کلمات بی پشتوانه متهم می شود...


کم کم که زمان پیش می رود

و این عقیده، خود اساس و پایه ی عقاید دیگر می شود؛

دیگر به یک امر مسلم و وحی منزل تبدیل می شود...


به گونه ای که هر کس بخواهد یک کلمه در جهت بررسی

و نه حتی رد این عقیده به کار ببرد، مورد تمسخر قرار می گیرد؛

چرا که این عقیده را یک موضوع پیش پا افتاده می دانند که اثبات شده

و نیازی به ارائه دلیل و مدرک و بررسی بیشتر ندارد...!


اما به قول ((چارلز ساندرس پیرس)):

" روح علمی، نیازمند آن است که محقق همواره آماده آن باشد

که چنانچه تجربه (ای مسلم) با عقیده اش متعارض درآمد؛

کوله بار آن عقاید را، دور بیندازد... "


مشخصات

یک استاد دانشگاه، تصویر دو دایره قرمز و آبی را بر روی پرده، 

نمایش داد و خطاب به دانشجویان گفت:


" برخلاف آنچه که ممکن است تصور کنید،

این دو دایره یک اندازه نیستند...

بازم تکرار می کنم این دو دایره یکسان نیستند... "


سپس از دانشجویانش سوال کرد:


" من از شما می خوام بگید کدوم یکی بزرگتره...

آیا آبی از قرمز بزرگتره؟ یا برعکس؟ "


" دستاتونو ببرید بالا اگه فکر می کنید آبی بزرگتره...

حالا اونایی که میگن قرمز بزرگتره؛ دستاشونو ببرن بالا... "


استاد دوباره از دانشجویان پرسید:


" حالا بگید قبل از اینکه چیزی از این دو دایره بگم،

غریزه شما در مورد دایره ها چه می گفت؟

مساوی؟

بله کاملا درسته...

این دو دایره، در واقع با هم برابرند... "


همه دانشجویان زدند زیر خنده...


استاد ادامه داد:


" خب؛ حالا از این موضوع چه چیزی یاد گرفتیم؟

یاد گرفتیم که خیلی راحت میتونن، اذهان و نگرش ما رو تغییر بدن... "


" حالا فرض کنید شما یک کودک هستید و به شما بگن دایره آبی بزرگتر از قرمزه...

شما خودتونو برخلاف غریزه متقاعد می کنید که آبی بزرگتره...

اینطوری یک دروغ را به عنوان یک حقیقت برای همیشه خواهید پذیرفت... "


حالا انتخاب با شماست...

حفظ، تکرار و تقلید؟

یا

تفکر مستقل؟


مشخصات

مگه قرارمون این نبود که من جای تو فکر کنم...

جای تو قضاوت کنم... جای تو انتخاب کنم...

چند بار یادآوری کنم که تو برده من هستی؟


به این میگن کنترل مغز مردم به وسیله رسانه...!

هر چیزی رو که بخوان از طریق رسانه تو مخ مردم فرو می کنند...


بدترین نوع بردگی، بردگی ذهنی است...

این نوع بردگی به شما، توهم آزادی می دهد...


باعث می شود که شما به ستمگران احساس اعتماد داشته باشید

و از آنان دفاع کنید...


باعث می شود کسانی را که در تلاشند که شما را آگاه کنند

و چشمان شما را باز کنند را دشمن خود بدانید...


اصلا شوخی نیست...

رسانه، یک سلاح است...

یک سلاح درجه یک و قدرتمند...

سلاحی با اثر گذاری گسترده و عمیق...

سلاحی برتر از سلاح کشتار جمعی...

سلاحی برای تلقین جمعی...

برای فریب جمعی...


به قول " کارل پوپر" (فیلسوف):

برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید:

بر فرهنگ آنان تمرکز کنید...

ابتدا کتاب را از آنها بگیرید و

بعد سرشان را درون تلویزیون فرو کنید...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل